1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Latvijas Optometristu un optiķu asociācijas (turpmāk – LOOA) Kvalifikācijas padome (turpmāk – Padome) ir Latvijas Optometristu un optiķu asociācijas patstāvīga optometristu, optiķu un optometristu asistentu profesionālās uzraudzības institūcija, kuras darbības galvenais mērķis ir rūpēties par optometristu, optiķu un optometrista asistentu augsta kvalifikācijas līmeņa uzturēšanu.

1.2. Padome darbojas saskaņā ar LOOA statūtiem, šo Nolikumu un LR normatīviem aktiem.

2. Padomes darbības pienākumi un tiesības

2.1. Padomes pienākumi:

2.1.1. nodrošināt augstu profesionālās kvalifikācijas kritēriju saglabāšanu, kvalifikācijas uzturēšanu un celšanu optometristu, optiķu un optometrista asistentu profesionālās darbības nozarē;

2.1.2. nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu optometristu, optiķu un optometrista asistentu profesionālās kompetences novērtēšanu;

2.1.3. aizstāvēt optometristu, optiķu un optometrista asistentu intereses profesionālās kvalifikācijas jautājumos komunikācijā ar dažādām institūcijām;

2.1.4. organizēt tālākizglītību optometristiem, optiķiem un optometrista asistentiem.

2.2. Padomes uzdevumi:

2.2.1. veikt optometristu tālākizglītības pasākumu satura akreditāciju saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība”;

2.2.2. pēc asociācijas biedru un institūciju pieprasījuma sniegt izziņu par diploma atbilstību optometristu un optometrista asistentu izglītības prasībām, tālākizglītību līdz 2019. gada 31. decembrim un pārkāpumiem;

2.2.3. sagatavot noderīgu informāciju ievietošanai LOOA mājas lapā par optometristu, optiķu un optometrista asistentu kvalifikācijas jautājumiem. 

2.3. Personu kvalifikācijas novērtēšanā Padomes tiesības:

2.3.1. pieprasīt un saņemt no pretendentiem kompetences novērtēšanai nepieciešamos dokumentus un informāciju;

2.3.2. iekasēt maksu par izziņu izsniegšanu saskaņā ar LOOA apstiprinātu cenrādi.

  3. Padomes sastāvs

  3.1. Padomi pēc LOOA valdes priekšlikuma darbam uz četriem gadiem ievēl LOOA kopsapulce.

  3.2. Padome ievēl no sava vidus priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku. Priekšsēdētājs nozīmē atbildīgo sekretāru, kas var nebūt no padomes.

  4. Padomes darba organizācija

  4.1. Padomes darbu vada Padomes priekšsēdētājs.

  4.2. Padomes priekšsēdētājs:

  4.2.1. organizē Padomes darbu;

  4.2.2. nosaka Padomes sēžu laiku un apstiprina to darba kārtību;

  4.2.3. sasauc un vada Padomes sēdes;

  4.2.4. nosaka Padomes locekļu pienākumus.

  4.3. Padomes pastāvīgie pienākumi tiek sadalīti Padomes locekļu atbildībā. Nesadalītie pienākumi paliek priekšsēdētāja atbildībā.

  4.4. Padome var veidot darba grupas, t.sk., piesaistot arī speciālistus ne no Padomes sastāva specifisku darbu uzdevumu veikšanai. Darba grupas atskaitās par paveikto Padomei.

  4.5. Padomes sēdes tiek sasauktas ne retāk kā divas reizes gadā. Padomes sēdes var sasaukt un vadīt LOOA Prezidents. Padomes sēdes var sasaukt arī trīs Padomes locekļi savstarpēji vienojoties.

  4.6. Padomes sēdes vada tās priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks, vai Padomes deleģēts loceklis.

  4.7. Padomes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz trīs Padomes locekļi. Padomes lēmumi ir pieņemti, ja par tiem balso vairāk kā puse no klātesošajiem Padomes locekļiem. Ja par lēmumu balso puse no Padomes locekļu skaita, izšķirošā ir Padomes priekšsēdētāja balss.

  4.8. Padomes lēmumi tiek pieņemti atklāti balsojot vai elektroniski. Aizklāta balsošana notiek, ja to pieprasa kaut viens Padomes loceklis.

  4.9. Padomes sēdes ir atklātas, izņemot personāliju apspriešanu, kad sēde tiek paziņota par slēgtu, ja to pieprasa kaut viens Padomes loceklis. Visi balsojumi par personālijām ir aizklāti.

  4.10. Padome savā darbībā izprot neietekmējamības nozīmīgumu un nepieļauj interešu konfliktus.

  4.11. Padome neizmanto procedūras, kas negodīgi traucētu vai kavētu tālākizglītības pasākumu satura akreditāciju.

  4.12. Padomes sēdes un visi pieņemtie lēmumi tiek dokumentēti.

  4.13. Padomes darba pārraudzību veic LOOA Valde.

  .

  Pieņemts:

  LOOA Valdes sēdē 2023. gada 7. martā