Iesniedzamie dokumenti (pēc MK noteikumu nr. 391 27. punkta):

 • iesniegums (veidlapa, paraugs);
 • sertifikācijas lapa (atrodamas arī MK noteikumu nr. 391  2. pielikumā), kurās aizpildīta I un II daļa (veidlapa, paraugs);
 • profesionālās darbības pārskats, kurā atspoguļots veiktā darba apjoms, intensitāte un kvalitāte apmācības periodā un kuru apstiprinājis darba devējs vai sertificēta ārstniecības persona, kuras vadībā vai uzraudzībā strādājusi sertificējamā ārstniecības persona. Ja sertificējamā persona ir pašnodarbināta persona, tad pārskatu apstiprina pati. Darbības pārskatu iesniedz no visām aktuālajām darba vietām (veidlapa, paraugs);
 • izglītības dokumenta kopija par iegūto pamatspecialitāti (profesionālā maģistra diploms vai optometrista kvalifikācijas diploms);
 • maksājumu apliecinoša dokumenta kopija par sertifikācijas procesa apmaksu;
 • laulības apliecības vai laulības šķiršanas dokumentu kopija (uzvārda maiņas gadījumā – ja uzvārds visos dokumentos nesakrīt).
 • Ir jābūt derīgai apliecībai (sertifikātam) par pirmās neatliekamās palīdzības kursiem ārstniecības personām (jāiesniedz apliecinošā dokumenta kopija). Studenti, kas profesionālo maģistra programmu beiguši sākot no 2020.gada, šādu apliecību drīkst neiesniegt, jo studiju procesā nepieciešamās zināšanas ir apguvuši.
 • Maksa par sertifikācijas eksāmenu un sertifikāta izgatavošanu ir EUR 59,76 (saskaņā ar MK noteikumiem nr. 672 “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālo zināšanu pārbaudes un sertifikācijas maksas pakalpojumu cenrādis”).

Maksa par sertifikācijas procesu veicama uz Latvijas Optometristu un optiķu asociācijas kontu.

Biedrība „Latvijas Optometristu un optiķu asociācija”

Reģistrācijas numurs 40008029786

Konta numurs LV63HABA0551024631742 Banka: Swedbank

 • Iesniedzot dokumentus, lūdzam tos salikt vienā plānajā mapē-ātršuvējā, izdurot caurumus lapās (nelietojot plastmasas kabatiņas)!
 • Lūdzam dokumentus iesniegt, sakārtotus augstāk norādītajā iesniedzamo dokumentu secībā. Dokumentu lapām jābūt tīrām, visam labi salasāmam un saprotamam.  Sertifikācijas komisijai ir tiesības nepieņemt un neakceptēt dokumentus, kas ir izpildīti neatbilstoši norādījumiem un MK noteikumu nr. 391 prasībām.

Sertifikācijas procesa secība:

 • Pretendents visus prasītos dokumentus iesniedz optometristu sertifikācijas komisijas sekretārei Agnesei Jēcei, iepriekš ar Agnesi sazinoties WhatsApp lietotnē + 371 26136905 vai rakstot uz epastu optometristu.sertifikacija@gmail.com
 • Sertifikācijas komisijas sekretāre dokumentus apskata, pārbauda oriģinālus un ar savu parakstu un datumu apliecina dokumentu saņemšanu.
 • Optometristu sertifikācijas komisija pieteikumus izskata savās sēdēs ( aktuālie  sēžu datumi ir apskatāmi LOOA mājas lapā). Ja pretendents atbilst MK noteikumu nr. 391  (Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība) punktiem Nr. 4 un 5, kā arī ir iesniegti visi noteikumu nr. 391 27. punktā minētie dokumenti, sertifikācijas komisija informē pretendentu personīgi (uz epasta adresi, ko pretendents norādījis savā pieteikumā) par sertifikācijas eksāmena laiku un vietu. Pretendentam ir tiesības zināt savu eksāmena laiku un vietu NE VĒLĀK kā mēnesi pirms eksāmena norises ( MK noteikumi Nr. 391 punkts 31.1) 
 • Pēc informācijas saņemšanas par sertifikācijas eksāmena laiku un vietu, pretendentam ir tiesības saņemt sertifikācijas eksāmena programmas saturu.
 • Sertifikācijas komisija rīko eksāmenu brīdī, kad ir sasniegts pietiekams sertifikācijas eksāmena pretendentu skaits – vismaz 4. Tas nozīmē, ka no pieteikuma iesniegšanas līdz eksāmenam var būt jāgaida vairāki mēneši, tādēļ ir ļoti svarīgi pieteikumus iesniegt laicīgi, lai komisija var optimāli saplānot eksāmenu norisi.