Iesniegums

Saskaņā ar asociācijas statūtiem jaunu asociācijas biedru uzņemšanas kārtība ir noteikta sekojoši:

Par biedru var kļūt optometristi, optiķi un citas ar primārās redzes aprūpes nozari saistītas personas. Persona, kura vēlas kļūt par Biedrības biedru, valdei iesniedz noteiktas formas rakstisku iesniegumu, kur apliecina, ka ir iepazinusies ar Biedrības statūtiem, apņemas tos ievērot, kā arī sekmēt Biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanu.

Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā četru nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža.

Biedra iestāšanās iesniegums

Aizpildītais, parakstītais un ieskenētais iesniegums PDF formā ir jānosūta uz e-pastu looasociacija@gmail.com.

.

Biedra naudas maksājumi

Informācija par biedra naudas maksājumiem (kopš 2022. gada):

LOOA biedra maksājums (reizi gadā) 30 EUR

LOOA biedra maksājums studentam (reizi gadā) 10 EUR

LOOA biedra statusa atjaunošana 10 EUR

Rekvizīti:

Nosaukums: Latvijas Optometristu un optiķu asociācija

Reģistrācijas numurs: 40008029786

Banka: Swedbank, konta numurs LV63HABA0551024631742

Piezīmēs jānorāda, par kuru biedru tiek maksāts un par kādu periodu tiek maksāts.

Piemērs: „Pēteris Acītis, biedra nauda par 2023. gadu EUR 30”