Izdots saskaņā ar likuma „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 4.panta 3.punktu


Latvijas optometristu un optiķu asociācija (turpmāk – LOOA) ir primārās redzes aprūpes sistēmā iesaistīto speciālistu biedrība, kuras mērķis ir veicināt Eiropas Savienības un citiem starptautiskiem standartiem atbilstošas primārās redzes aprūpes sistēmas un normatīvo aktu ieviešanu un uzturēšanu Latvijā.
Latvijas optometristu, optometrista asistentu un optiķu ētikas kodekss (turpmāk – Ētikas kodekss) ir primārās redzes aprūpes nozarē strādājošo optometristu, optometrista asistentu un optiķu darbības ētisko un tikumisko principu kopums, kas izstrādāts LOOA ar nolūku nodrošināt kvalitatīvu primāro redzes aprūpi, ievērojot profesionālos standartus un vispārpieņemtās morāles normas.
Ētikas kodeksa ievērošanu uzrauga Ētikas komisija, kas ir medicīnas ētikas problēmu risināšanai (tai skaitā ar ārstniecības personu darbību un jaunām medicīniskajām tehnoloģijām saistītās problēmas) izveidota un LOOA biedru ievēlēta komisija, kas darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, Ministru kabineta apstiprinātu paraugnolikumu, LOOA statūtiem un nolikumu par LOOA ētikas komisiju.
Optometrista, optometrista asistenta un optiķa pienākums ir informēt LOOA par faktiem, kas kompromitē primāro redzes aprūpi vai sabiedrības drošību.

 1. Ētikas pamatprincipi:
  1.1. cieņa pret katru cilvēku, viņa tiesībām neatkarīgi no viņa tautības, rases, reliģiskās piederības, vecuma, dzimuma, seksuālās orientācijas, invaliditātes, politiskiem uzskatiem un sociālekonomiskā stāvokļa. Kopā ar pārējo sabiedrību optometrists, optometrista asistents un optiķis ir atbildīgs par sabiedrības primārās redzes aprūpes uzlabošanu un taisnīgu primārās redzes aprūpes sistēmu;
  1.2. aizsargā un ciena pacienta (klienta) uzticību un darbojas primāri viņa interesēs. Ja pacienta (klienta) intereses ar savu rīcību apdraud cita persona, optometrista, optometrista asistenta un optiķa pirmais pienākums ir aizstāvēt pacienta (klienta) intereses un tikai pēc tam citas personas vai sabiedrības intereses;
  1.3. optometrists, optometrista asistents un optiķis atbild par savu profesionālo kompetenci, teorētisko un praktisko zināšanu līmeņa celšanu, profesionālās darbības pašvērtējumu, kā arī piedalās primārās redzes aprūpes izglītības un praktiskā darba standartu attīstīšanā un nodrošināšanā;
  1.4. optometrists, optometrista asistents un optiķis saglabā neatkarību un neitralitāti savā profesionālajā darbībā un lēmumu pieņemšanā, ir brīvi no ietekmes un stimuliem, kas var kaitēt viņu profesionalitātei;
  1.5. optometrists, optometrista asistents un optiķis strādā savā profesijā apstākļos un ar tehnisko aprīkojumu, kas nodrošina iespēju kvalitatīvi izpildīt attiecīgās profesijas standartā vai aprakstā minētos pienākumus un uzdevumus, sniedz pakalpojumus savas kompetences ietvaros;
  1.6. optometrists, optometrista asistents un optiķis savas profesionālās zināšanas un iemaņas lieto tiesiski un godīgi, neradot kaitējumu cilvēka veselībai vai dzīvībai;
  1.7. optometrists, optometrista asistents un optiķis uzņemas sev deleģēto atbildību komandas darbā ar dalītiem pienākumiem, izvērtējot savas zināšanas, spējas un kompetences robežas, tā pat atbildīgi un pārdomāti deleģē uzdevumus tikai personām, kas ir kompetentas un likuma kārtā drīkst izpildīt konkrētās darbības;
  1.8. primārā redzes aprūpē iesaistīto speciālistu izvēli nedrīkst ietekmēt redzes korekcijas līdzekļu cena, kā arī nav pieļaujams pildīt optikas (klīnikas) īpašnieka norādījumus par attiecīgo redzes korekcijas līdzekļu pārdošanu, kas var būt pretrunā ētiskai un profesionālai darbībai;
  1.9. optometristam, optometrista asistentam un optiķim ir jārespektē un jāaizsargā informācijas konfidencialitāte, kas iegūta profesionālo pakalpojumu sniegšanas laikā un jānodrošina, ka informācija par indivīdu netiek atklāta trešajām personām bez pacienta (klienta) piekrišanas, izņemot likumā noteiktos gadījumus, kad informācija ir jāsniedz;
  1.10. optometrists, optometrista asistents un optiķis veicina savas profesijas atpazīstamību, izvairās no uzvedības vai rīcības, kas varētu apkaunot viņa profesiju vai ir pretrunā ar ētikas kodeksu.
 2. Optometrists saskarsmē ar pacientiem:
  2.1. nodrošina profesionālu primāro redzes aprūpi, atbilstoši medicīnas ētikas principiem;
  2.2. prot veidot dialogu un uzturēt kontaktu ar pacientu, izvairās no konflikta situāciju veidošanās, saglabājot cieņpilnu attieksmi pret pacientu un sevi. Rūpējas par savu ārējo izskatu un ievēro higiēnas pamatprincipus;
  2.3. sniedzot primāro redzes aprūpi, izvēlas efektīvāko un pacientam piemērotāko risinājumu, nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar citu redzes speciālistu vai ārstu;
  2.4. ciena un respektē pacienta izvēli attiecībā uz ieteiktā redzes korekcijas līdzekļa veidu vai turpmāko sadarbību, un informē, ja pacienta izvēle ir pretrunā ar optometrista profesionālo pārliecību un uz pierādījumiem balstīto optometrisko praksi;
  2.5. darbā ar bērniem sniedz viņam informāciju saprotamā valodā, ņemot vērā bērna vecumam atbilstošās rīcības, komunikācijas un izpratnes spējas;
  2.6. ja darbā ar bērnu veidojas pamatotas aizdomas un tiek konstatētas jebkura veida vardarbības pazīmes, tad primāri vēršas policijā, un sekundāri bērnu tiesību aizsargājošās institūcijās;
  2.7. nodrošina kvalitatīvu redzes pārbaudes laikā iegūtās informācijas dokumentēšanu un uzglabāšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem;
  2.8. gadījumos, kad pacienta pilnvērtīgas redzes aprūpes nodrošināšana vai nepieciešamā diagnostika ir ārpus optometrista kompetences, pacients jānosūta pie kompetenta speciālista, nododot kolēģa rīcībā visas noderīgās ziņas par līdz šim veiktajiem izmeklējumiem rakstiskā veidā (pēc pacienta piekrišanas), un izskaidrojot pacientam tālākās aprūpes gaitu;
  2.9. jebkura izplatītā profesionālā informācija pacientiem, citiem sabiedrības locekļiem un veselības aprūpes speciālistiem ir uz pierādījumiem balstīta, precīza, objektīva un nepārprotama, šo informāciju nedrīkst ietekmēt personīgas vai komerciālas intereses vai citi stimuli un pamudinājumi;
  2.10. jebkuru neskaidrību vai kļūdu gadījumā optometrists rīkojas tā, lai nekaitētu savu kolēģu reputācijai un nodrošinātu atvērtu, cieņpilnu un objektīvu informācijas sniegšanu pacientam un, nepieciešamības gadījumā, sazinās ar citu redzes aprūpē iesaistīto speciālistu konfidenciāli;
  2.11. rūpējas par savu fizisko, emocionālo un psiholoģisko veselību, un izvairās no kontakta ar pacientiem slimības, emocionāla nenoturīguma vai rīcībspēju ietekmējošu medikamentu vai apreibinošu vielu lietošanas gadījumā;
  2.12. ir tiesīgs pamatoti atteikties veikt redzes pārbaudi, ja pacients ir alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja pacients nerespektē optometrista profesionālo darbību, kā arī gadījumos, ja optometrists izjūt fizisku vai seksuālu apdraudējumu;
  2.13. nepieciešamības gadījumā nodrošina pacientam neatliekamās medicīniskās palīdzības pasākumus atbilstoši normatīvajiem aktiem;
  2.14. iesaistoties zinātniskos vai klīniskos pētījumos, kuros tiek pētīti cilvēki vai identificējami cilvēka bioloģiskie materiāli un dati, ir jāievēro Helsinku deklarācija;
  2.15. optometrists nav tiesīgs patstāvīgi praktizēt bez derīga ārstniecības personas sertifikāta. Sertifikātam, kas apstiprina optometrista kvalifikāciju un atļauju strādāt ar pacientu, jābūt novietotam redzamā prakses vietā.
 3. Optometrista asistenti un optiķi saskarsmē ar klientiem:
  3.1. nodrošina ar primāro redzes aprūpi saistītus pakalpojumus, atbilstoši medicīnas ētikas principiem;
  3.2. prot veidot dialogu un uzturēt kontaktu ar klientu, izvairās no konflikta situāciju veidošanās, saglabājot cieņpilnu attieksmi pret klientu un sevi. Rūpējas par savu ārējo izskatu un ievēro higiēnas pamatprincipus;
  3.3. jebkuru neskaidrību vai kļūdu gadījumā sazinās ar redzes aprūpes procesā iesaistīto specialistu konfidenciāli, saglabājot klienta datu konfidencialitāti;
  3.4. rūpējas par savu fizisko, emocionālo un psiholoģisko veselību, un izvairās no kontakta ar pacientiem slimības, emocionāla nenoturīguma vai rīcībspēju ietekmējošu medikamentu vai apreibinošu vielu lietošanas gadījumā;
  3.5. ir tiesīgs pamatoti atteikties veikt redzes pārbaudi, ja pacients ir alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekmē, kā arī gadījumos, kad pacients uzvedas neadekvāti, agresīvi vai optometrists izjūt fizisku vai seksuālu apdraudējumu.
 4. Saskarsmē ar citiem nozares profesionāļiem:
  4.1. ar cieņu izturas pret saviem kolēģiem, novērtējot viņu zināšanas, pieredzi, prasmes un respektējot viņu profesionālo neatkarību;
  4.2. nodrošina godīgu konkurenci, balstītu uz zināšanām un pieredzi, un nepārvilina pacientus (klientus) no kolēģiem;
  4.3. nesavtīgi nodod savas zināšanas un pieredzi kolēģiem, tai skaitā studentiem, nodrošinot profesijas pēctecību un progresu;
  4.4. izaugsmes nolūkiem piemērotos apstākļos, konfidenciāli nodrošina pamatotu kritiku, kas saistīta ar cita speciālista profesionālo darbību;
  4.5. optometrists, optometrista asistents un optiķis rīkojas tikai savas kompetences ietvaros.
 5. Noslēgums:
  5.1. ētikas kodekss ir saistošs primārās redzes aprūpes nozarē strādājošiem optometristiem, optometrista asistentiem, optiķiem un visiem LOOA biedriem;
  5.2. visus jautājumus, kas saistīti ar Ētikas kodeksa pārkāpumiem, izskata Optometristu un optiķu ētikas komisija;
  5.3. par ētikas kodeksa pārkāpumiem var piemērot šādas sankcijas: aizrādījumu, brīdinājumu, ierosinājumu sertifikāta anulēšanai, ierosinājumu apturēt reģistrāciju vai izslēgšanu no LOOA;
  5.4. optometristu un optiķu ētikas komisijas lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams. Turpmākā strīda risināšana notiek LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.