.

1. nodaļa. Biedrības nosaukums

1.1. Biedrības nosaukums ir “LATVIJAS OPTOMETRISTU UN OPTIĶU ASOCIĀCIJA” (turpmāk tekstā – Biedrība).

1.2. Biedrības nosaukuma saīsinājums ir “LOOA”.

1.3. Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā ir: „Association of Latvian optometrists and opticians”. Biedrības nosaukuma tulkojumu angļu valodā nesaīsina.

2. nodaļa. Biedrības mērķi un uzdevumi

2.1. Biedrības mērķi ir:

2.1.1. veicināt Eiropas Savienības un citiem starptautiskiem standartiem atbilstošas primārās redzes aprūpes sistēmas un normatīvo aktu ieviešanu Latvijā, primārās redzes aprūpes speciālistu – optometristu un optiķu profesijas prestižu un profesionālo izaugsmi sadarbībā ar LR Veselības ministriju, LR Labklājības ministriju, LR Izglītības un zinātnes ministriju, Veselības inspekciju, Latvijas ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienību (LĀPPOS), un citām valsts iestādēm un nevalstiskām organizācijām.

2.2. Mērķu sasniegšanai Biedrība veic sekojošus uzdevumus:

2.2.1. veic primārās redzes aprūpes speciālistu kvalifikācijas atbilstības uzraudzību un novērtēšanu saskaņā ar Latvijas un Eiropas Savienības normām;

2.2.2. normatīvos aktos noteiktā kārtībā sertificē primārās redzes aprūpes speciālistus;

2.2.3. līdzdarbojas Eiropas Savienības un citu starptautisku optometristu un optiķu asociāciju darbībā;

2.2.4. veicina primārās redzes aprūpes personāla profesionālās kvalifikācijas celšanu atbilstoši progresam redzes zinātnē un ar to saistīto praktisko pielietojumu nozarēs;

2.2.5. veicina iedzīvotāju izglītošanu redzes higiēnas un profilakses jautājumos un novērš nekvalificētus un redzei kaitīgus pakalpojumus;

2.2.6. nodrošina savu biedru profesionālo un ekonomisko interešu aizsardzību;

2.2.7. veic citu darbību mērķu sasniegšanai.

3. nodaļa. Biedrības darbības termiņš

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. nodaļa. Biedrības biedri, to iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana

4.1. Biedrībai ir biedri un Goda biedri.

4.2. Par Biedrības biedru var kļūt optometristi, optiķi un citas ar primāro redzes aprūpi saistītas personas. Persona, kura vēlas kļūt par Biedrības biedru, valdē iesniedz noteiktas formas rakstisku iesniegumu, kur apliecina, ka iepazinusies ar Biedrības statūtiem, apņemas tos ievērot, kā arī sekmēt Biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.3. Par Goda biedru var tikt ievēlēta persona, kas ir devusi nozīmīgu ieguldījumu optometrijas nozarē un/vai būtiski veicinājuši Biedrības mērķu īstenošanu. Goda biedrus pēc valdes priekšlikuma uzņem kongress ar vienkāršu klātesošo biedru (delegātu) balsu vairākumu.

4.4. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā četru nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdes motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.5. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt kongresam. Ja arī kongress noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.6. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.

4.7. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.7.1. biedrs darbojas pretēji Biedrības interesēm;

4.7.2. biedrs vairāk nekā 6 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

4.7.3. biedrs nepilda kongresa un valdes lēmumus;

4.7.4. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

4.7.5. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.8. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdes lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi

5.1. Biedrības biedru tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. būt uzticīgam Biedrībai, ievērot Biedrības statūtus, Ētikas kodeksu un pildīt kongresa un valdes lēmumus;

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar kongresa vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas  atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

5.4. Goda biedriem ir visas Biedrības biedru tiesības un pienākumi, izņemot Goda biedri nevar tikt ievēlēti Biedrības vēlētos amatos un ir atbrīvoti no biedru naudas maksām.

6. nodaļa. Biedrības struktūrvienības

6.1. Ar kongresa lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina valde.

7. nodaļa. Biedrības pārvaldes institūcijas

7.1. Biedrības pārvaldes institūcijas ir kongress, valde un prezidents.

Kongress

7.2. Biedrības augstākā pārvaldes institūcija ir kongress, kam piemīt normatīvajos aktos noteiktā biedru sapulces kompetence. Kongresu sasauc valde, nosakot tā organizatorisko formu pēc vispārējā dalībnieku (biedru kopsapulces) principa vai pēc delegātu (pārstāvju sapulces) principa.

7.3. Kongresā ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties tikai personīgi.

7.4. Ja kongress tiek izziņots pēc delegātu apstiprināšanas principa, kongresa delegātu kopskaitu nosaka valde, ņemot vērā iesūtīto delegātu pieteikumu skaitu, kas nedrīkst būt mazāks par 10% (desmit procenti) no Biedrības biedru kopskaita.          

7.5. Kongresā balstiesības ir visiem biedriem, izņemot, ja kongress tiek sasaukts pēc delegātu izvirzīšanas principa, kad balsstiesības ir tikai delegātiem.

7.6. Kārtējais kongress tiek sasaukts vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31. martam.

7.7. Ārkārtas kongress var tikt sasaukts pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.8. Kongresu sasauc ne vēlāk kā divas nedēļas pirms kongresa nosūtot katram biedram (delegātam) rakstisku uzaicinājumu.

7.9. Kongress ir lemttiesīgs, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem vai izvirzītajiem delegātiem.

7.10. Ja kongress nav lemttiesīgs kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukts atkārtots kongress, kas ir tiesīgs pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.11. Kongresa lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem vai izvirzītajiem pārstāvjiem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

Valde

7.12. Valde ir Biedrības izpildinstitūcija, kas sastāv no sešiem valdes locekļiem, kurus, aizklāti balsojot, no Biedrības biedru vidus ievēlē kongress, ar vienkāršu balsu vairākumu.

7.13. Valdes locekļi no sava vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

7.14. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā kongresa kompetencē.

7.15. Valdes priekšsēdētājs pārstāv Biedrību atsevišķi, pārējie valdes locekļi pārstāv Biedrību kopā ar diviem citiem Valdes locekļiem.

Prezidents

7.16. Biedrības prezidents ir kongresa ievēlēta persona, kuram piekrīt Biedrības reprezentācijas un uzraudzības pienākumi un tiesības. Prezidentu ievēlē kongress ar vienkāršu balsu vairākumu aizklāti balsojot, ar pilnvaru termiņu uz 4 (četriem) gadiem.

8. nodaļa. Ētikas kodekss un Ētikas komisija

8.1. Optometristu un optiķu ētikas kodekss (turpmāk – Ētikas kodekss) ir primārās redzes aprūpes nozarē strādājošo optometristu un optiķu darbības ētisko un tikumisko principu kopums, kas izstrādāts ar nolūku nodrošināt kvalitatīvu primāro redzes aprūpes procesu, ievērojot profesionālos standartus un vispārpieņemtās morāles normas. Ētikas kodeksu apstiprina kongress. Ētikas kodekss ir saistošs visiem biedrības biedriem.

8.2. Biedrības Ētikas komisija (turpmāk – Ētikas komisija) ir optometristu un optiķu profesionālās ētikas uzraudzības institūcija 5 locekļu sastāvā, kas nodrošina Ētikas kodeksa darbību. Ētikas komisijas locekļus ievēlē kongress ar pilnvaru termiņu uz 4 (četriem) gadiem.

8.3. Ētikas komisija darbojas saskaņā ar Ētikas komisijas nolikumu, Ētikas kodeksu, šiem statūtiem, un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Ētikas komisijas nolikumu apstiprina valde.

9. nodaļa. Kvalifikācijas padome

9.1. Kvalifikācijas padome ir Biedrības institūcija, kuras darbības galvenais mērķis ir aizsargāt primārās redzes aprūpes sistēmas klientus no nekvalificētiem un redzei kaitīgiem pakalpojumiem.

9.2. Padome sastāv no 9 (deviņiem) līdz 13 (trīspadsmit) padomes locekļiem, kurus ievēlē kongress ar pilnvaru termiņu uz 4 (četriem) gadiem.

9.3. Padomes darbību nosaka Nolikums, kuru apstiprina valde.

10. nodaļa Optometristu sertifikācijas komisija

10.1. Optometristu sertifikācijas komisija (turpmāk tekstā – komisija) ir optometristu  sertifikācijas institūcija, kuras darbību nosaka Nolikums, kuru apstiprina valde, šie statūti un Ministru kabineta noteikumi Nr. 943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” (turpmāk tekstā Noteikumi). Ja komisijas nolikums vai šie statūti nonāk pretrunā ar Noteikumiem, jāievēro Noteikumos paredzētā kārtība.

10.2. Komisiju 7 locekļu sastāvā ar vienkāršu balsu vairākumu ievēlē kongress,  ar pilnvaru termiņu uz 4 (četriem) gadiem. Papildus komisijas locekļiem kongress ievēlē 1 (vienu) komisijas locekļa kandidātu, kurš kļūst par komisijas locekli, ja kāds no kongresā tieši ievēlētajiem locekļiem pārtrauc darbību komisijā.

10.3. Komisijas sastāvā var ievēlēt tādus optometristus, kuriem ir spēkā esošs optometrista sertifikāts, un viņš vismaz vienu reizi ir resertificēts.

10.4. Komisijas locekļi no sava vidus ievēlē sertifikācijas komisijas priekšsēdētāju, viņa vietnieku un komisijas sekretāru.

10.5. Komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no komisijas locekļiem.

10.6. Komisijas lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.

11. nodaļa. Revidents

11.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēlē kongress uz vienu gadu.

11.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

11.3. Revidents:

11.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu revīziju;

11.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

11.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

11.3.4. sniedz priekšlikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

11.3.5. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

11.3.6. Kongress apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc revidenta atzinuma saņemšanas.

12. nodaļa. Biedru nauda

12.1. Biedrības biedri maksā biedra naudu Kongresa noteiktā apmērā un kārtībā.

.

Statūti jaunā redakcijā apstiprināti kongresā Rīgā, 2019. gada 17. martā.